10 mln złotych na wsparcie wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej i badania jej wpływu na polską gospodarkę

10 mln złotych na wsparcie wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej i badania jej wpływu na polską gospodarkę

W  ramach dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przedsięwzięcia LIFE pn. „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej”, w Instytucie Ochrony Środowiska (który jest beneficjentem projektu) zostanie utworzone  CAKE-Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych.  CAKE będzie badała szczegółowy wpływ realizacji  polityki klimatyczno-energetycznej na różne sektory polskiej gospodarki.

W ramach współfinansowania unijnego Programu LIFE przez Narodowy Fundusz, 27 lipca 2017 roku w siedzibie Funduszu,  została zawarta umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej”, której Beneficjentem jest Instytut Ochrony Środowiska. Na umowie swoje podpisy złożyli ze strony NFOŚiGW – Prezes Zarządu dr inż. Kazimierz Kujda, natomiast ze strony IOŚ Dyrektor Instytutu – dr inż. Krystian Szczepański. Uroczystość zawarcia umowy odbywała się w obecności Wiceministra Środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej Pawła Sałka. Instytut reprezentowany był również przez Zastępcę Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami, Kierownika Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE)  Pawła Mzyka.

Całość realizacji przedsięwzięcia wyniesie ponad 10 mln złotych,  z tego ponad 6 mln zł to dotacja Komisji Europejskiej. W ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Współfinansowanie Programu LIFE”, dzięki któremu polskie podmioty mogą otrzymać wsparcie finansowe dla realizowanych projektów, Instytut Ochrony Środowiska otrzyma na podstawie  zawartej  z Funduszem umowy ponad 2 mln zł. Prawie 2 mln zł realizowanym projekcie stanowi własny wkład Instytutu.

Przedsięwzięcie Instytutu zostało ocenione w naborze 2016 Komisji Europejskiej jako jedno z najlepszych w całej Unii Europejskiej. Projekt zakłada nie tylko utworzenie CAKE, ale także opracowanie kompleksowych raportów z przeprowadzonej analizy wpływu polityki klimatyczno-energetycznej na m.in. polskie rolnictwo, transport oraz energetykę, a także system szkoleń dla kilku tysięcy urzędników administracji państwowej.

To bardzo ważne przedsięwzięcie, które będzie miało istotny i korzystny wpływ na polską gospodarkę – stwierdziła Grażyna Hadjiraftis – Kierownik Wydziału ds. Programu LIFE, która z ramienia NFOŚiGW zajmuje się wsparciem dla polskich podmiotów ubiegających się o środki w ramach wspomnianego programu.

Tegoroczny nabór LIFE ogłoszony przez Komisję Europejską kończy się we wrześniu, w ramach Programu LIFE można otrzymać do 60% dofinansowania Komisji Europejskiej oraz do 40% dofinansowania NFOŚiGW w ramach programu „Współfinansowanie Programu LIFE”. Więcej informacji w zakładce Program LIFE. http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/

Znalezione obrazy dla zapytania nfos